PDF

სოხუმის თეატრის გასტროლები ქუთაისში

ინტერვიუ მსახიობებთან: ლილი ხურითი, ნანა ხურითი, კ. ძაძამია და მერაბ ბრეკაშვილი
...

ანსამბლი „ნართა“

სიმღერისა და ცეკვის თვითმოქმედი ანსამბლი „ნართა“-ს წევრები სოხუმის სანაპიროზე

ძიების პარამეტრებია:

სულ ნაპოვნია:
2621 ჩანაწერი